APA Citation

2010 nian guo ji Han xue yan jiu shu wei zi yuan xuan jie (2010). (Chu ban.). Tai bei shi: Han xue yan jiu zhong xin.

ISBD Citation

2010 nian guo ji Han xue yan jiu shu wei zi yuan xuan jie / Han xue yan jiu zhong xin bian . — Chu ban. . — Tai bei shi : Han xue yan jiu zhong xin, 2010. — 1 CD-ROM : Windows 98/2000/XP; IE 6.0, Pentium IV

MLA Citation

2010 Nian Guo Ji Han Xue Yan Jiu Shu Wei Zi Yuan Xuan Jie.Chu ban. Tai bei shi: Han xue yan jiu zhong xin, 2010.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.